ESKİPAZAR BELEDİYESİ SOSYAL İŞLER VE YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
paylaş

Fotoğraflar izinsiz kullanılamaz

KARABÜK İLİ ESKİPAZAR BELEDİYESİ
SOSYAL İŞLER VE YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1)Bu yönetmeliğin amacı, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak aynî ve nakdî sosyal yardımlar ile engelli merkezlerinin oluşturulması, kadın ve çocuk korunma evleri açılması, meslek ve beceri kazandırma ve diğer sosyal hizmetlerin yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

(2)Bu yönetmelik belediye sınırları içinde belediyece yapılacak sosyal hizmetler ve yardımlar ile bu hizmet ve yardımlardan faydalananları ve faydalanacak durumda olanları, belediye sınırları dışında yangın, sel deprem gibi doğal afetlerin meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve desteğin sağlanmasını kapsar.

Hukukî dayanak

MADDE 2- (1)Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 15 inci maddesinin  (b) bendi ve 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
           MADDE 3- (1)Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  1. Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,
  2. Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını, 5510 sayılı Kanun gereğince sigortalı sayılmayan kimseler ile giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayan aynı yardımları,
  3. Belediye: Eskipazar Belediyesini,

ç)   Belediye Başkanı: Eskipazar Belediye Başkanını,

  1. Belediye Encümeni: Eskipazar Belediye Encümenini,

e)   Belediye Meclisi: Eskipazar Belediye Meclisini,

f)   Dar Gelirli: Aylık toplam geliri asgari ücretin bir buçuk katını geçmeyen aileyi,

g) Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,

ğ) Engelli Hizmet Birimleri: Engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme,   danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere belediye bünyesinde kurulacak Engelli Merkezi içinde oluşturulan hizmet birimlerini,

h) Muhtaçlık: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez,

ı) Müdürlük: Eskipazar Belediyesi Strateji Geliştirme ve/veya Eskipazar Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüklerini

i) Nakdi Yardım: Müracaatçıya bu yönetmelik kapsamında yapılacak para yada özel anlaşmalarla para yerine geçebilecek alışveriş çeki, akıllı kart kontörü yardımını,

j)   Sosyal Hizmetler: Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünü,

k)  Sosyal Yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak aynî ve nakdî yardımları,

l) Yetkili Makam: Belediye Başkanı veya görevlendireceği yetkili kişi yada kişileri,
İfade eder.

Sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar

MADDE 4- (1) Sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar şunlardır:

a) Belediye, hemşeriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütür, geliştirir ve bu amaçla sosyal tesisler kurabilir.

b) Bu yönetmelik kapsamına giren sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin faaliyetler, belediyenin denetim ve gözetiminde, sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkıları ve katılımı da gözetilerek bir bütünlük içinde yürütülür.

c) Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanır ve mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırılır.

ç) Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farklılığı gözetilemez, hizmet talebinin hizmet arzından fazla olması halinde öncelikler, belediyenin mâli durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınarak belirlenir.

d) Sosyal hizmetler, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün, muhtaç, yoksul ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmet sunumu insan haysiyet ve vakarına yaraşır şekilde yerine getirilir.

e) Sosyal hizmetlerin ücretsiz yürütülmesi esastır. Ancak hizmetin niteliği gereği ücret alınması zorunlu olan durumlarda belediye meclisince belirlenen ücret tarifesine göre bedel alınabilir.

Sosyal yardımlara ilişkin genel esaslar

MADDE 5- (1) Belediye bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir. Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

a) Belediye aynî ve/veya nakdî yardımda bulunabilir. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur. Yıl içerisinde yapılacak sosyal yardımların toplam tutarı, bütçeye bu amaçla konulan ödenek miktarını geçemez.

b) Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik bir sorununun çözümünde ona yardımcı olunmasıdır.

c) Sosyal yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasına özen gösterilir. Yapılacak aynı ve nakdi yardımlar karşılıksızdır.

ç) Belediye aynî ve nakdî yardım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliğini sağlayarak sosyal yardım faaliyetlerine bu kurum ve kuruluşların katkısını artırmak için çaba gösterir, gerektiğinde yapılacak yardımları koordine eder.

d) Aynî ve nakdî yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır.

e) Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mâli durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

İKİNCİ KISIM
Sosyal Yardımlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Sosyal Yardımdan Yararlanma Usul Ve Esasları

Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı

MADDE 6- (1)Aşağıda belirtilen kişilerin sosyal yardımlardan yararlanmaya hakkı vardır:
           a) Belediye sınırları içinde ikamet eden muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün ve engelli kişiler,
           b) Belediye sınırları içindeki kamuya ait temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında eğitimini sürdürmekte olan muhtaç öğrenciler,

c) Afetlere maruz kalmış olup aynî ve nakdî yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler,

Başvuru
           MADDE 7- (1) Bu yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda olanlar Müdürlüğe başvurur.

(2) Başvuru olmasa dahi, basında yer alan veya zabıta birimlerince ya da muhtarlıkça tespit edilip belediyeye bildirilen yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz ve düşkünlere de re ’sen yapılacak inceleme üzerine yardımda bulunulabilir.

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 8- (1) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:

 a) Yardıma muhtaç olduğuna dair fakirlik ihtiyaç ilmühaberi

 b) Diğer makam ve kişilerden alınacak engelli ise sağlık kurulu raporu, geliri ve ihtiyacı ispata elverişli belgeler

(2) Zaruri nedenlerle muhtaçlık durumun belgelendiremeyenlere veya belge temin edemeyecek acziyette olduğu tutanakla tespit edilenlere, Değerlendirme Kurulunun uygun görmesi halinde, başka belge istenmeksizin yardım yapılabilir. Belediye sınırları içinde oturan ve yetkili makamlarca verilmiş yeşil karta sahip kişilerden ayrıca fakirlik ihtiyaç ilmühaberi istenmez.

(3) Strateji Geliştirme ve/veya Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin hizmetleri kapsamında sunulan sosyal yardım başvurularında aşağıdaki belgeler istenir.

a) @ ve üzeri engelli raporu,

b) Müdürlükçe yaptıkları işlemlerde MERNİS veri tabanında yer alan ve T.C. kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan Kimlik Paylaşım Sistemi’nden temin edilecek yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri esas alınacak,

c) Yardıma muhtaç olduğuna dair fakirlik ihtiyaç ilmühaberi ya da kurumun görevlendirdiği uzmanlar tarafından düzenlenen Sosyal İnceleme Raporu,

İKİNCİ BÖLÜM
İnceleme Ve Değerlendirme

Başvuruların incelenmesi

MADDE 9- (1) Müdürlükçe başvuru veya durum tespit belgeleri bu Yönetmeliğe uygun bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak gerektiğinde yerinde inceleme yapılarak sosyal inceleme raporu düzenlenir.

(2) Sosyal inceleme raporunda başvuranların genel durumları, istekleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili toplanan bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları Müdürlükçe sosyal inceleme raporuyla birlikte karara bağlanmak üzere Değerlendirme Kuruluna gönderilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar Belediye Başkanınca görevlendirilecek Müdür ve üstü yöneticilerden oluşan 5 kişilik Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür. Kurulun başkanı, Belediye Başkanı tarafından belirlenir.

(2)Değerlendirme Kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Başkan gerekli görmesi durumunda süresinden önce üyeleri değiştirebilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3)Değerlendirme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(4)Değerlendirme Kurulu, başkanın çağrısı üzerine gerekli oldukça toplanır.

(5)Sosyal hizmet ve yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye tarafından yeteri kadar büro personeli görevlendirilir, gerekli araç, gereç ve bürolar tahsis olunur.

Değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11- (1) Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) 9 uncu maddeye uygun olarak sosyal yardım talebiyle Belediyeye müracaat eden veya Belediyece tespit edilen yoksul ve muhtaç kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili uygunluk görüşü vermek

b) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanacak kişilerde aranacak şartları tespit etmek, uygulamanın ne yönde yapılması gerektiği hakkında harcama yetkilisinin kararına esas olmak üzere uygunluk görüşü vermek

c) Bütçe yılı içinde toplu halde yapılacak aynî, nakdî, toplu gıda, barınma, yakacak, eğitim bursu gibi sosyal yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili olarak, belediyenin bu amaçla geçmiş yıllarda yaptığı yardımları, belediyeye yapılan yardım başvuruları, güncel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkânlarını dikkate alarak genel uygunluk görüşü vermek

ç) Değerlendirme kriterleri ve miktarı belediye tarafından yapılacak yardımlara ilişkin olarak Yönetmeliğin 9’ncu maddesinde belirlenen kriterler çerçevesinde oluşturulan ekonomik derece puan kriterleri “Ek-1” doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonucu her muhtaç kişi için verilen puanlar derecelendirilerek, puana göre yardımlar yapılır. Yardımlar, komisyonca yapılan derecelendirme sonucunda en yüksek puan alandan başlamak üzere, büyükten küçüğe sıralanarak yapılır. Yönetmelikte belirlenen kriterler çerçevesinde yapılacak nakdi, giyim, gıda, yemek, eşya, tedavi, ilaç, afet, tıbbi malzeme ve yakacak yardımlarının yardım komisyonunca yapılan derecelendirme neticesinde;

  1. 0–50 puan arası yardım uygun değil, Müracaatçının başvuru formuna istinaden yapılan puanlamada 50 puanı aşmayan müracaatlar işleme alınmadan arşivlenecektir.
  2. 51–75 puan arası 3. derece ihtiyaç sahibi,
  3. 76-100 puan arası 2. derece ihtiyaç sahibi,
  4. 101 ve üzeri puan 1. derece ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilir.

Yapılan derecelendirmeye göre aşağıdaki azami tutarlara kadar yardımda bulunulabilir. 1. derece ihtiyaç sahiplerine azami net asgari ücretin 3 katına kadar; 2. derece ihtiyaç sahiplerine azami net asgari ücret kadar; 3. derece ihtiyaç sahiplerine azami net asgari ücretin ½’ si kadar yardım yapılabilir.  Bütçe yılı içerisinde aynı kişiye yapılacak periyodik yardımların toplamı yukarıdaki sınırları aşamaz.

d) Belediye Başkanının sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nakdî Yardımlar

           Nakdî yardım

           MADDE 12- (1) Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, düşkün, kimsesiz ve engellilere sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla nakdî yardımda bulunabilir. Yapılacak nakdî yardımların miktarı ve süresi Müdürlüğün teklifi üzerine veya re’sen Değerlendirme Kurulu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak belirlenir.

          (2) Tabiiyetine bakılmaksızın Eskipazar’a gelip de imkânsızlıklar nedeniyle yaşadığı yere dönemeyen veya Eskipazar’da bulunduğu sırada hastalığı nedeniyle hastanelerde tedavi edilmesi gereken ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlara durumlarını doktor raporuyla belgelemeleri durumunda ikametgah belgesi aranmaksızın kimlikleri ve hastalık evraklarıyla nakdî ödeme yapılabilir.

           (3) Belediye sınırları içinde afetlerden zarar görenlere de Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda nakdî yardım yapılabilir.

           (4) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, Değerlendirme Kurulu kararı ile nakdî yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki veya akıllı kart kontörü dağıtılabilir. Bu çekler veya akıllı kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlayacak şekilde sözleşme yapılır. Alışveriş yapılan merkezlere kupon, kontör karşılığı meblağ ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Aynî Yardımlar

Aynî yardım

MADDE 13- (1) Belediye sınırları içinde ikamet eden ve bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere yemek yardımı, gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye, ilaç, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi aynî yardımlarda bulunabilir.

(2) Yemek yardımı, Gıda, yakacak, kırtasiye, giyecek gibi temel ihtiyaç konusu aynî yardımlar, Müdürlüğün teklifi üzerine Değerlendirme Kurulunca belirlenecek sayı, içerik ve miktarda, harcama yetkilisinin talimatı ile yapılabilir.

(3) Engellilere yönelik ilaç, tıbbi araç-gereç; akülü tekerlekli sandalye, tekerlekli sandalye, koltuk değneği vb. medikal malzemeler; rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri; engellilerin kullanımında bulunan medikal malzemelerin bakım ve onarımı gibi ayni yardımlar ile engelli bireyin yaşam kalitesini yükseltecek ve sosyal hayata katılımını kolaylaştıracak, erişilebilirlik kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki mekânsal bakım ve onarım ihtiyaçları, ihtiyaç sahibinin başvurusu veya belediyenin resen yapacağı tespit üzerine, değerlendirme kurulunun uygunluk görüşü ile karşılanabilir.

           (4) Aynî yardımlar süreli muhtaç ve yoksullara her gün ücretsiz ekmek ve yemek dağıtılması veya kırtasiye, ilaç, gıda, yakacak yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.

           (5) Aynî yardımdan yararlanacak kişilerden bu Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde belirtilen evraklar istenir. İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik aynî yardımlar için okul müdürlüklerince öğrencinin durumuna dair verilen bilgi ve belge yeterlidir.

           (6) Aynî yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile de işbirliği yapılabilir.

           (7) Aynî yardımlar bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.

Aynî yardımların dağıtımı

MADDE 14- (1)Belediyece bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan aynî yardımlar, Belediye personeli ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır. Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir. Aynî yardımların taşınması için üçüncü şahıslardan hizmet alımı yapılabilir. Ancak dağıtım belediye personeli tarafından veya belediye personelinin gözetiminde yapılır. Temel ihtiyaç konusu yardımlar ihtiyaç maddelerinin Belediyece temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde Belediyece bastırılacak alışveriş çeki verilmesi verilmesi şeklinde yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Sosyal Hizmetler
BİRİNCİ BÖLÜM
Engelli Merkezleri

Engelli merkezleri ve hizmet birimleri

MADDE 15- (1) Belediye, engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve meslekî rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere Müdürlük bünyesinde engelli merkezi ve bu merkeze bağlı engelli hizmet birimlerini oluşturur.

(2) Engelli merkezi; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan engeli ortadan kaldırmak veya engelliliğin etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek, engelliye yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, meslekî ve ekonomik yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırarak; evinde, işinde ve sosyal yaşamında kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve engellinin toplum ile bütünleşmesi amacıyla gerekli koruyucu, tıbbî, meslekî, eğitsel, rekreasyonal ve psiko-sosyal hizmetleri bu merkez bünyesinde oluşturulacak engelli hizmet birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmeye çalışır.

(3) Engelli hizmet birimlerinin kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve işleyişine ilişkin usûl ve esaslar hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Bu birimler, faaliyetlerini engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde sürdürürler. Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak engellilere yönelik faaliyetlerle ilgili olarak Kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Mahallin en büyük mülki idare amirinin izni ile diğer dernek ve vakıflar ile de ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir.

(5) Belediye; engellilere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.

İKİNCİ BÖLÜM
Konukevleri

Konukevleri

MADDE 16- (1) Belediye sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olup korunmaya muhtaç kişilerin geçici barınma, beslenme, sağlık, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihtiyaçlara göre Müdürlüğün teklifi ve Değerlendirme Kurulunun uygunluk görüşü üzerine Encümen kararı ile Konukevleri açabilir. Konukevleri ile ilgili giderler Belediye bütçesinden karşılanır.

Kadın Konukevleri

MADDE 17- (1) Kadın konukevleri sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olup korunmaya muhtaç kadınların geçici barınma, beslenme, sağlık, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 05/01/2013 tarih ve 28519 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış bulunan “Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulmak suretiyle kurulur.

Kadın konukevine kabul edilecek kadınlar

MADDE 18- (1) Kadın konukevlerinden aşağıda belirtilen kadınlar yararlanabilir:
           a) Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınlar,

b) Boşanma veya eşinin ölümü nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksulluk içine düşmüş kadınlar,
           c) Evlilik dışı hamile kalan ya da çocuk sahibi olan, ailesi tarafından dışlanan kadınlar,
           ç) Uyuşturucu ve alkol bağımlısı iken, tedavi görerek alışkanlıklarını terk etmiş olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgeleyen kadınlar,

d) Cezaevinden yeni çıkmış veya benzer nedenlerle yardıma muhtaç ve desteğe ihtiyacı olan kadınlar.

e) Fiziksel şiddete maruz kalarak eşiyle anlaşamayıp evini terk eden ya da terk edilen yardıma muhtaç kadınlar

Kadın konukevlerine kabul edilmeyecek kadınlar

MADDE 19- (1) Aşağıdaki durumda olan kadınlar konukevlerine kabul edilemez:
           a) Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan kadınlar,
           b) Fuhuşu meslek edinmiş olan kadınlar,
           c) Hükümlü olan ya da hakkında arama, tutuklama, yakalama kararı verilen kadınlar,
           ç) Ruh sağlığı bozuk ya da zihinsel engelli olan kadınlar ile korunmaya muhtaç çocuk tanımı içinde değerlendirilebilecek kadınlar,
           d) Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç yaşlılar, işini yapmaya engel engelli olan kadınlar,
           e) Bulaşıcı ve sürekli tedavi gerektiren ağır hastalığı olan, sürekli bakıma ihtiyacı olan kadınlar.

Başvuru

MADDE 20- (1) Kadın konukevine kabulünü isteyen kadınlar aşağıdaki belgeler ile Müdürlüğe müracaat ederler.
           a) Dilekçe,
           b) Evli olanlardan Aile Cüzdanı sureti,
           c) Kadının bulaşıcı, sürekli ruhsal hastalığının bulunmadığı, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmadığına dair sağlık raporu,
Kadın konukevlerine kabul

MADDE 21- (1) Konukevlerine kabul için Belediyeye başvuran kadınlarla Müdürlük uzmanlarınca ön görüşme ve zabıta veya müdürlük personeli marifetiyle de sosyal araştırma yapılarak bir rapor tanzim edilir.

(2)Müdürlükçe düzenlenecek teklif rapor ve Değerlendirme Kurulunun uygunluk görüşü üzerine yetkili makamın onayı ile kadınlar konukevlerine kabul edilirler. Konukevine kabulü yapılan her kadın için aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir dosya hazırlanır.

a) Başvuru dilekçesi
           b) Ön görüşme formu
           c) Sosyal araştırma raporu
           ç) Değerlendirme Kurulu uygunluk görüşü
           d) Kadının bulaşıcı, sürekli ruhsal hastalığının bulunmadığı, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmadığına dair sağlık raporu
           e) Kadının konukevi kurallarına uyacağını bildirir belge
           f) Kadının sorunlarının çözüme yönelik yazışma, belge, form, tutanak ve raporlar
           g) Konukevine anneleri ile kabul edilen çocuklarla ilgili belge ve raporlar
           ğ) Konukevinden ayrılacak kadın için son değerlendirme raporu
           h) Konukevinden ayrılan kadınlardan sosyal durumlarının izlenmesi gerekli olanlarla ilgili raporlar

Kalınacak süre

MADDE 22- (1) Kadınların konukevinde kalma süresi en çok üç aydır. Bu süre Değerlendirme Kurulu’nun düzenlediği gerekçeli rapora dayanarak üçer aylık dönemler halinde en fazla iki defa uzatılabilir.

(2)Konukevinde kalan kadınların 0-12 yaş arasındaki çocukları kabul edilir. 12 yaşın üstündeki çocuklar Değerlendirme Kurulunun uygunluk görüşü üzerine yetkili makamın onayı ile konukevlerine kabul edilirler.

           Çocuk konukevleri

           MADDE 23-(1) Belediye çocuk konukevleri, eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan veya sokakta çalışan 18 yaşından küçük çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla kurulur.

           (2) Çocuk konukevlerinde temel olarak 03/07/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 45 inci ve 5 inci maddeleri gereğince çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik danışmanlık hizmetleri yürütülür. Bu amaçla çocuk konukevlerinde hizmet görecek çocuk gelişimi uzmanları, psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanı gibi gerekli personel görevlendirilir.
           (3) Belediyece çocuklara yönelik yürütülecek hizmetlerde çocuğun veli veya vasisinin yazılı izni veya 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümlerine göre hakkında çocuk hakimince koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmiş çocuğun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Belediyeye resmî olarak bildirimi aranır.

           (4) Belediye, çocukların rehabilitasyonu ve eğitimi ile ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile yapılacak protokoller çerçevesinde bu Kurumca yapılan yardım ve destek taleplerini imkanlar ölçüsünde karşılamaya çalışır.

           (5) Belediye zabıta memurlarınca tespit edilen korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç çocuklar derhal Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bildirilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Giderin Gerçekleştirilmesi

Ödeme Yapılacak Kişiler

MADDE 24-(1) Bu yönetmelik kapsamında yapılacak nakit yardım ödemeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerince yapılır.

Kayıt, takip, kontrol sistemi ve yardımların kesilmesi

MADDE 25- (1)Aynî ve nakdî yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Müdürlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak ve muhafaza etmekle yükümlüdür.

(2)Belediyece gerekli görülen hallerde, yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak diğer belediyelerden, muhtarlıklardan veya kaymakamlıklardan yardım alıp almadığına dair bilgi istenebilir.

(3) Gerçeğe aykırı evrak verildiğinin ve yalan beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde yardım kesilir ve verilen nakdi yardımlar kanuni faiziyle birlikte tahsil edilir. Cezai müeyyidelerin uygulanması bakımından genel hükümlere göre hareket edilir. Ayrıca kişinin mali durumunda iyileşme olması halinde de yardımlar kesilir.

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

            Belediye sınırları dışına yapılabilecek sosyal yardımlar

           MADDE 26- (1) Belediye, belediye sınırları dışında doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve desteği sağlayabilir. Yardımlar aynî ve nakdî olabilir.
           (2) Belediye gerektiğinde diğer afet bölgelerine personel, araç-gereç ve gerekli diğer donanımı sevk ederek destek sağlayabilir. Bu amaçla yapılan tüm masraflar belediye bütçesinden karşılanır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 27- (1) İşbu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
           MADDE 28- (1) Sayıştay görüşü alınan bu yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
           MADDE 29- (1) Bu yönetmelik hükümlerini  Belediye Başkanı yürütür.

Eskipazar Belediyesi “Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği” Belediye Meclisinin 06.12.2019 tarih ve 36 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Hüseyin DÖNMEZ                            Serkan CIVA                          Merve ULU SÖĞÜT
Belediye Başkanı                               Meclis Kâtibi                         Meclis Kâtibi

ESKİPAZAR BELEDİYESİ                                                                                                  EK 1

SOSYAL YARDIM KRİTERLERİ PUANLAMA ÇETVELİ

 

HANENİN NET AYLIK GELİRİ

PUAN

A

Net asgari ücretin P sine kadar geliri olanlar

25

B

Net asgari ücretin P sinden 0 üne kadar geliri olanlar

15

C

Net asgari ücretin 0 ünden fazla geliri olanlar

5

 

EVİN DURUMU

 

A

Kendi evi Brüt 70 metre kareden fazla ise

-10

B

Kendi evi Brüt fazla 70 metrekareden küçük ise

5

C

Kirada

10

D

Kirası karşılanıyorsa

5

 

EVİN ISINMA DURUMU

 

A

Kalorifer, doğalgaz,Kömür, ve benzeri

-5

B

Elektrikli

-2

C

Sobalı

5

 

HANENİN DURUMU

 

A

Sağ ve beraber

5

B

Boşanmış

10

C

Eşi vefat etmiş

15

D

Bekar

8

E

Engelli (kendi ihtiyacını karşılayamayan)

20

 

HANENİN KİŞİ SAYISI

 

A

Bir

1

B

İki

2

C

Üç

5

D

Dört

7

E

Beş

8

F

Beşten fazla

10

 

HANEDE OKUYAN ÖĞRENCİ SAYISI

 

A

1 Temel eğitim, orta öğretim

2

B

2 Temel eğitim, orta öğretim

4

C

3  Temel eğitim, orta öğretim

6

D

4 Temel eğitim, orta öğretim

8

E

Dörtten fazla Temel eğitim, orta öğretim

10

 

HANEDE ENGELLİ,KRONİK RAHATSIZLIĞI VE 65 YAŞ ÜSTÜ OLAN VARMI

 

A

Engelli

16

B

Kronik rahatsızlık

6

C

65 yaş üzeri

12

 

YARDIM DURUMU

 

A

2022 sayılı kanuna istinaden alınan yardım

-8

B

Kaymakamlık (eğitim yardımı)hariç ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan yardım

-10

C

Vakıf/Dernek ve benzerinden alınan yardım

-10

 

HUSUSİ ARACI VARMI

 

A

Evet

-10

B

Hayır

1

 

GAYRİ MENKUL DURUMU

 

A

Kullandığı konut dışında gelir getiren her bir konut

-15

B

Kullandığı dükkan dışında gelir getire her bir dükkan

-15

C

Arsa

-20

D

Arazi

-20

 

DEĞERLENDİRME KURULUNUN TAKDİR YETKİSİ

 

A

Değerlendirme kurulu toplam puana 3 ile 5 puan arasında ilave puan verebilir

 

B

Değerlendirme kurulu toplam puana 3 ile 5 puan arasında ilave puan arasında düşebilir

 

 

           
 

Hüseyin DÖNMEZ

Belediye Başkanı

 

     Serkan CIVA

     Meclis Katibi

 

     Merve ULU SÖĞÜT

     Meclis Katibi

 

paylaş