Eskipazar

Eskipazar’ın uygarlıkların beşiği diyebileceğimiz çok eskilere dayanan köklü bir tarihi dokusu bulunmaktadır. Bilinen tarihi Gasgaslar ile başlar. daha sonra bölge 1300 yıllarda Hitit egemenliğine girmiştir. Hitit Devletinin yıkılmasıyla Kuzey Anadolu’ya gelen Paflagonyalılar, sırasıyla Frigya, Kimmer, Lidya ve Persler’in egemenliği altında yaşamışlardır. Büyük İskender’in Anadolu’ya girmesiyle Pers hakimiyeti sona ermiş ve bölgede Helenistik Dönem başlamıştır. Bölge, M.Ö 1. y.y. da Roma İmparatorluğu hakimiyetine girmiştir. Bu dönemde Eskipazar da bulunan Hadrianoupolis önemli yerleşim merkezleri arasında yer almıştır. Roma İmparatorluğu’nun bölünmesiyle (M.S.395) Anadolu, Doğu Roma İmparatorluğu’nun egemenliğine girmiş bu dönemde Hadrianapuolis dinsel açıdan büyük önem kazanarak piskoposluk olmuştur. Hadrianoupolis (Eskipazar) kentini içine alan Paflagonya bölgesinde Emir Karatekin’in önderliğindeki Selçuklular Romalıları yenerek bölgeye Viranşehir adını vermişlerdir. Bu tarihten itibaren yörenin Türkleşmeye başladığı görülür. Çandırlar, Tamışlar, Bayındır, Kargın, Yürecik, Salmanlar ve Sallar gibi Türk boylarının adlarına rastlamaktayız.. Selçukluların Moğollar’a yenilmesinden sonra Candaroğulları’nın eline geçen Viranşehir, Yıldırım Beyazıt’ın Candaroğluları Beyliğini Osmanlı devletine katması ile Osmanlı Devleti sınırları içine girmiştir. 1826 yılında ise Viranşehir Sancağı, içinde Eskipazar’ında bulunduğu Viranşehir ve Bolu Sancağı olmak üzere iki sancağa ayrılmıştır. 1845’te ise Abdülmecit tarafından kasaba teşkilatı kurulmuş ve Mecidiye adı verilmiştir. Antik çağlardan itibaren burada kurulan pazardan dolayı II.Meşrutiyetten sonra buradaki yerleşim yeri Eskipazar adını almış ve 1945’te ilçe yapılarak Çankırı iline bağlanmıştır. 1945 yılında İlçe Merkezi olan Eskipazar’da 1946 yılında ise Belediye teşkilatı kurulmuştur. 1995’te Karabük ili teşkil edilirken Eskipazar ilçesi de Çankırı ilinden alınarak Karabük ilinin bir ilçesi haline getirilmiştir.