Eskipazar Belediye Fırını İhale İlanı
paylaş

Fotoğraflar izinsiz kullanılamaz

Sayı   : 37614079.99/                      09/09/2019                                                                                                                            

Konu : İhale İlanı                                                                                           

                                     ESKİPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN                                                                                       

 

 1. Mülkiyeti Eskipazar Belediyesine ait İlçemiz merkezi Cami Caddesi üzerinde bulunan Belediye Fırını hali hazır durumu ile kira karşılığında bu şartname ve yapılacak kira sözleşmesi hükümlerine göre 2886 sayılı yasanın 35 inci maddesinin c fıkrasında belirtilen “Açık teklif usulü  ile 3 yıllığına  kiraya verilecektir.                         
 2. İhaleye ait şartname ve ekleri Eskipazar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00-TL’sı bedelle  temin edilebilir.
 3. İhale Eskipazar Belediyesinde Belediye Encümen huzurunda 02 EKİM 2019 Çarşamba  günü saat 14:30 da 2886 sayılı ihale kanununun 45,46,47,48,49, uncu maddeleri gereğince açık teklif usulüne göre yapılacaktır.
 4. Belediye Fırınının tahmin edilen aylık kira bedeli 2.000,00-TL+KDV dır geçici teminatı ise 2.550,00-TL dir
 1. İsteklilerden aranılan şartlar ve belgeler ;  

a)  Kanuni ikametgahının olması.

 1. Türkiye de tebligat için  adres göstermesi 
 2. Tüzel kişi olması halinde yetki belgesi ve kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri 
 3.  Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birinin yukarıda (a ve b ) de belirtilen ikametgah adresleri belgesi.
 4. İstekliler adına vekaleten iştirak  ediyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi.
 5. İhale şartnamesinde belirtilen TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ’ni vermeleri.

h)  İhale şartnamesinde belirtilen Esnaf ve Sanatkârlar Odasının Eskipazar için   belirlemiş olduğu 200 gr’lık ekmek fiyatının 0,25-TL indirimli satış yapacağı ve satışlarının bu fiyatla olacağına dair yazılı olarak TAAHÜTNAME vermesi.

 1. İhale şartnamesinde belirtilen geçici teminatın ihaleden önce yatırılmış olması.
 2. İhaleye katılacak olan istekliler fırıncılık, unlu mamüller, pasta-börek tatlı imalatı, Caterıng yemek hizmetleri ve üretimi ve benzeri faaliyetlerden herhangi birisini en az 3 yıl yapmış veya yapıyor olduğunu vergi levhası, iş yeri açılış ruhsatı, faaliyet belgesi, bonservis, ustalık veya kalfalık belgesi gibi herhangi bir belge ile tevsik etmek zorundadır.
 3. Taliplilerin istenilen belgelerle ihalede hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

 

                                                                               Hüseyin DÖNMEZ
                                                                               Belediye Başkanı

paylaş