Get Adobe Flash player

İHALE İLANLARI

Oturum Aç

Kullanıcı Adı:

Şifre:

Beni HatırlaŞifremi Unuttum

Hesap Oluştur!

Canlı Yayın

T.C.

ESKİPAZAR BELEDİYESİ

MECLİS ZABITLARI

 

KARAR NO: Ekim 2014 ayı ( 10 ) Sayılı toplantısı. 

BİRİM: Yazı İşleri Müdürlüğü

KARAR KONUSU: 07.10.2013 Ekim ayı ( 9 ) sayılı meclis toplantısı.

KARAR TARİHİ: 08.10.2014

ESKİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE ( 10 ) SAYILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI BİRİNCİ BİRLEŞİM, BİRİNCİ OTURUM ZAPTIDIR:

           “MADDE 1- Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 09 sayılı kararı ile onaylanan Eskipazar Belediyesi Birimlerinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına Ait yönetmeliğine 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere 5 inci madde olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

“BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

 MADDE 5- Belediye Başkan Yardımcılığının kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıdaki gibidir.

a) Kuruluşu: Belediye Başkan Yardımcılığı Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Başkan Yardımcısı bünyesinde çalışan Müdürlükler ile Müdürlük bünyesinde çalışan memur ve işçi personelden oluşur.

 b) Görevleri: Belediye Başkan Yardımcılarının görevleri aşağıdaki gibidir.

 Başkan Yardımcıları

  • Belediye Başkanı ile müdürlükler arasında iletişimi sağlamak
  • Bağlı birimler arasında koordinasyon sağlamak
  • Bağlı birimlerin faaliyetlerinin planlamak, gerekli gözetim ve denetimleri yapmak
  • Bağlı birimlerin etkin ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli politika ve stratejileri geliştirerek Başkanlık Makamı’na sunmak
  • Başkan’ın emir ve talimatlarını, bağlı birimlere iletmek
  • Bağlı birimlerin faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata, belediye meclisi, belediye encümeni ve Başkan’ın karar, emir ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak
  • Başkan’ın emir ve talimatlarını yerine getirmek
  • Başkan’ın katılamadığı etkinliklere, Başkan’ın görevlendirmesi üzerine katılmak Mevzuatla kendisine verilen görevleri yerine getirmek”

                       MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi 6 ıncı madde olarak değiştirilerek (b) maddesinin Beyaz Masa fıkrasının sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, başkanlık tarafından yetkilendirilmiş görevliler ve mevzuat tarafından verilen diğer görevleri yürütmek”

Aynı Yönetmeliğin (b) maddesinin Kent Konseyi, Kadın ve Gençlik Meclisleri, Hukuk İşleri, Veteriner İşleri Birimi, Stratejik Planlamanın son fıkralarının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 “Belediye Başkan Yardımcıları”

 MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 inci maddesi 7 inci madde olarak değiştirilerek (b) maddesinin Gelir Birimi ve Giderler (Bütçe, Muhasebe ve Ayniyat) Birimlerinin son fıkralarının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Belediye Başkan Yardımcıları”

 MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 inci maddesi 8 inci madde olarak değiştirilerek (b) maddesinin Meclis ve Encümen İşleri Birimi, Genel Evrak ve Arşiv Birimi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimi ve Evlenme Memurluğunun son fıkralarının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 “Belediye Başkan Yardımcıları”

 MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi 9 uncu madde olarak değiştirilerek (b) maddesinin son fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 “Belediye Başkan Yardımcıları”

 MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi 10 uncu madde olarak değiştirilerek (b) maddesinin Zabıta ve Ruhsat-Kürşat Birimlerinin son fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 “Belediye Başkan Yardımcıları”

 MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi 11 inci madde olarak değiştirilerek (b) maddesinin Fen İşleri (Garaj Amirliği) Birimi, Temizlik Hizmetleri, İmar ve Şehircilik Hizmetler, Park ve Bahçeler Hizmetleri, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri, Mezarlık Birimi ve Satın Almanın son fıkralarının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 “Belediye Başkan Yardımcıları”

 MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi 12 inci madde olarak değiştirilerek (b) maddesinin Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ve Kültür ve Sosyal Hizmetleri Birimlerinin son fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 “Belediye Başkan Yardımcıları”

 MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe 13 üncü madde olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

 “İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

      MADDE 13- İşletme Müdürlüğünün Kuruluş teşkilatlanma ve görevleri aşağıdaki gibidir.

 a) Kuruluşu: İşletme Müdürlüğü Müdür, Müdürlük bünyesinde çalışan Memur ve İşçi personellerden oluşur.

b) Görevleri: İşletme  Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.

 Sosyal Tesisiler Birimi

o   Kamu hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesi, verimlilik ve performansın artırılmasını, işletmenin mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yaparak gerekli görüş ve önerileri hazırlayıp ilgililere sunmak,

o   Belediye şirket, işletme ve diğer organizasyonları ile bilgi akışı, danışma, işbirliği, kaynakların kullanımı, planlama, istihdam gibi konularda etkin bir eşgüdümün sağlanması için gerekli her türlü girişimde bulunmak,

o   Gerektiğinde, belediye hizmetlerinde performans, etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluşumuna katılmak,

o   Belediyeye bağlı sosyal tesisler, kafeterya, düğün salonu kurmak ve işletmelerini sağlamak,

o   Kültür merkezlerinde; Eskipazar halkının kültürel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak üzere, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda çeşitli organizasyonlar ile konferans, seminer, panel, konser, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği organizasyonları ve kora çalışmalarının ücretli veya ücretsiz düzenlenmesini takip etmek,

o   Şirket, İşletme ve diğer organizasyonların insan kaynakları ve istihdam politikaları hakkında öneriler geliştirmek,

o   Kültür merkezlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmalarını teşvik edici sistem geliştirmek,

o   Başkanlıkça, kurulması kararlaştırılan işletmelerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

  Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, İşletme Müdürü, başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek”

   Satın Alma

o   İşletme Müdürlüğü tarafından 4734 ve 2886 Kanunlara göre yapılacak bütün ihale işlemlerini yürütmek

o   Doğrudan temin işlerinde görevlendirme onayının alınması işlemini yapmak

o   Fiyat araştırması yapmak

o   İhale ödeneğinin sorulması işlemini yapmak

o   İhale onayının alınması işlemini yapmak

o   Fatura muayene raporu ve malzemenin teslim işlemlerini yapmak

o   İhale dosyasına ilişkin ödeme işlemlerini takip etmek

o   İhale dosyasına Kamu İhale Kurumu’ndan kayıt numarası almak

o   Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin işlemleri yapmak

o   Yaklaşık maliyete ilişkin icmal işlemini yapmak

o   İdari şartnameyi hazırlamak

o   İhale dosyasını tamamlamak

o   Komisyon üyelerine ilişkin atama ve tebligat işlemlerini yapmak

o   İhale ilanına ilişkin işlemleri yapmak

o   İhale tarihini belirlemek

o   İhale dosyasını çoğaltmak ve komisyon üyelerine dağıtmak

o   İhale günü gölge dosyanın teslim edilmesi işlemlerini yapmak

o   Sözleşmeye davet işlemlerini yapmak

o   Sonuç ilanı işlemlerini

o   Kesin teminat işlemlerini yapmak

o   Geçici teminatın iade edilmesini işlemini yapmak

o   Kesin teminatın iadesi işlemlerini yapmak

o   İhale dosyalarını teslim almak

o   İhale toplantısında form doldurmak ve imzalatmak

o   Karara bağlananların teyit işlemlerini yapmak, teklif zarfında bulunan evrakların fotokopilerini almak

o   Kararı yazıp üyelere imzalatmak ve onaya sunmak, üst yazısını yazıp ilgili birime zimmet karşılığı teslim etmek, suretlerini dosyalamak

o   Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, İşletme Müdürü, başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 12 inci maddesi 14 üncü madde olarak değiştirilmiştir.

   MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi 15 inci madde olarak değiştirilmiştir.

   MADDE 12- Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin tasdiki tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

   MADDE 13- Bu Yönetmelik Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

Bu sayfayi arkadasiniza önerin! Sayfayi Yazdir