Fen İşleri Müdürlüğü
Paylaş
John

R.Dursun KILIÇ

Müdür V.

GÖREVLER

- Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

-  Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

- Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

- Eskipazar Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

- Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

- Başkanın bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

- Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

- Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

- Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

- Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Eskipazar Belediyesi resmi web sitesinde (www.eskipazar.bel.tr) yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak.

- Eskipazar Belediyesi Afet Planındaki Fen İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

- Altyapı tranşe kazılarının denetimini yapmak, bu konuda tüm altyapı kurumları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gerekli koordinasyonu sağlamak.

-  Altyapı kurumları ve diğer kurumların ilçemize yapması gereken yatırımları ve ihtiyaçları tespit etmek ve bu yatırımların yapılmasında koordinasyonu sağlamak.

- Belediyemizin tüm akaryakıt ikmal ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli ihale ve kontrol işlemlerini yapmak.

- Belediyemizin tüm müdürlüklerine iş makinesi desteği vermek.

- Belediyemizin diğer müdürlüklerinin tranşe kazısı işlerini yapmak.

- Ambara malzeme giriş-çıkış işlemlerini yapmak.

- Yol ve altyapı çalışmaları için, kamulaştırmalardan sonra enkaz bedellerini hesaplamak ve ilgili müdürlükle gerekli yazışmaları yapmak.

- İlçemiz genelindeki ömrünü tamamlamış asfaltlı yollara veya hiç asfalt atılmamış yolların yıllık olarak tespitini yapmak ve gerekli asfalt serim imalatlarını yapmak.

- Yeni yol çalışmalarımızda ihtiyaç duyulan yerlere ve tehlike arz eden şevli arazilerin önüne istinat duvarı yapmak.

- İlçemizdeki caddelerin yaya ve araç trafiği için, hem daha konforlu hem de ticari açıdan gelişiminin sağlanması açısından prestij cadde çalışması yapmak.

- Yaya trafiğinin konforu için imar yolu olan tüm sokaklara kaldırım yapmak.

- Yağmur suyu kanalı bulunan cadde ve sokaklara ızgara çalışması yapmak.

- Mevcut yağmur suyu ızgaralarının ve yağmur suyu kanallarının rutin temizliğini yapmak.

- İhtiyaç olan sokaklara yağmur suyu kanalı yapmak. Gerektiği durumlarda belediyemizin tesislerine, kamu binalarına (cami, okul vb.) atık su kanalı yapmak.

- Kış aylarında yolların trafiğe açık tutulması için kar küreme araçları ile kar küreme hizmetleri vermek, tuz serpme işlemi yapmak.

- Tadilat veya tamirat yapılan yapılarda oluşan moloz atıklarını, tadilat veya tamirat yapılan binaların önünden kaldırma hizmetleri vermek.

- İmar planında yol olarak planlanan ve kamulaştırma işlemleri tamamlanan yerlerde yeni yol açmak veya planlara göre genişletmek.

- İhtiyaç olan yol ve kaldırımlarda koordinasyon sağlamak

- İhtiyaç olması durumunda gerek belediyemiz müdürlüklerinin yapacağı yapı ve tesislerin gerekse 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre alınmış meclis kararı ve akabinde yapılmış protokoller gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesislerin hafriyatını almak.

- İhtiyaç olması durumunda gerek belediyemiz müdürlüklerinin yapacağı yapı ve tesislerin gerekse 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre alınmış meclis kararı ve akabinde yapılmış protokoller gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesislerin zemin tesviye işlerini yapmak.

Telefon :0370 818 1028 (121-122)
Faks     :0370 818  1029