Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Paylaş
John

O.Necdet KARABABAOĞLU

Müdür V.

Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi

Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarını koordine etmek,

Belediyenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak,

Belediyenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak,

Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,

Birim faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine etmek,

Belediye faaliyet raporunu hazırlamak,

Belediyenin misyonunun, vizyonun ve hedeflerinin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

Belediye faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif ve analiz etmek,

Belediyenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemektir.


İç Kontrol Birimi

İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli çalışmaları yapmak,

İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve çalışma sonuçlarını raporlamak,

Kurum içi kapasite ve kaynak araştırmaları yapmak,

Sunulan hizmetlerin verimliliği ile vatandaş-çalışan memnuniyetinin ölçümünü yapmak,

Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek için çalışmalar yapmaktır.


Performans ve Kalite Geliştirme Birimi

Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,

Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

Belediyenin ve birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek ve raporlamak,

Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,

İlgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartları hazırlamak,

Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,

Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,

Kalite yönetim sistemi çalışmalarını yürütmek,

İstatistiksel kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak,

Belediyenin yatırım programı teklifi ve değerlendirme raporunun hazırlanmasını koordine etmektir.

TEL : 0370 818 10 28 (161)
FAX : 0370 818 1029