Yazı İşleri Müdürlüğü
Paylaş
John

Halil ÖZGEN

Müdür

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Eskipazar Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkanın bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Eskipazar Belediyesi resmi web sitesinde (www.eskipazar.bel.tr) yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak.

 - Belediye Meclisi, Encümen ve Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları Toplantı işlerinin yürütülmesini sağlamak.

 - Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini hazırlamak ve Meclis Üyelerine gönderilmesini sağlamak.

 - Meclis Üyelerine ait puantajların yapılmasını sağlamak.

 - Gelen-giden evrak ve posta yoluyla gelen dilekçelerin kayıt ve dağıtım hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

 - Elektronik doküman yönetim sistemi kapsamında, elektronik imza ile imzalanarak kurum dışına gönderilen tüm evrakların elektronik imza ile imzalandığının onaylanması işlemlerini yapmak.

 - Evlendirme hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

 - Evlenme başvuru kayıtlarının alınmasını, incelenmesini, dosyalanmasını, evlilik işlemlerinin evlenme kütüğüne yazılmasını ve evlenme cüzdanlarının hazırlanarak evlenme akdini yaptıran çiftlere verilmesini sağlamak.

 - Nikah işlemlerinin tamamlanmasından sonra Nüfus Müdürlüğüne nikah bilgilerini bildirmek.

 - Eskipazar Belediyesi adına yargı mercilerinde dava ikame etmek, belediyeye karşı açılmış davalarda belediyeyi savunmak, davaları yürütmek ve neticelendirmek.

 - Eskipazar Belediyesi adına icra takibi yapmak, belediyeye karşı açılan icra takiplerini yürütmek ve neticelendirmek.

 - Hukuki bakımdan tereddütlü olan konularda belediyenin ilgili birimlerince sorulan hususlarda istişari mahiyette hukuki mütalaa vermek.

 - Belediyeyi ilgilendiren konularda gerektiğinde ilgili merciler nezdinde Belediye hak ve menfaatlerinin korunması için Belediye tüzel kişiliğini vekaleten temsil etmek, hukuki görevle ilgili Belediye tüzel kişiliği adına verilen vekalet kapsamındaki yazışmaları yapmak ve suç duyurusunda bulunmak.

 - Hukuki işlemler ile ilgili konulardaki tebligatı tebellüğ etmek.

 - Avukatların görevlendirildikleri dosyalar ile hukuki mütalaa ve diğer evraklarına ilişkin kurum içi ve kurumlar arası talep ve yazışmalarını yürütmek.

 - Mahkemelerden verilen nihai kararlara karşı, itiraz; temyiz sonucu verilen kararlara karşı, karar düzeltme yoluna gidilmesine gerek olup olmadığına karar vermek.

 - Görev alanıyla ilgili konularda tüm kamu hukuku kişileri (yargı ve idari merciler) ve özel hukuk kişileri ile yazışmaları yapmak.

 - Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.


TEL: 0370 818 1028 (137)
Faks: 0370 818 1029